Spis treści

1. Podsumowanie wiadomości s.4
Test/ z kluczami odpowiedzi s. 6
Proponowane testy na czytanie ze zrozumieniem zostały skonstruowane zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych MEN. Umożliwiają one przeprowadzenie sprawdzianów weryfikujących osiągnięcia uczniów po zrealizowaniu kolejnych rozdziałów z podręcznika do kształcenia literackiego i kulturowego „Słowa na start! 6". Dzięki temu ułatwią kontrolowanie postępów uczniów w nauce.
   •  Świat fantazji w zasięgu ręki (podsumowanie rozdziału „Wrześniowe i październikowe wędrówki") s. 6
   •  Aleksander Fredro o sobie i innych (podsumowanie rozdziału „Listopadowe i grudniowe wędrówki") s. 12
   •  Przyjazd generała (podsumowanie rozdziału „Styczniowe i lutowe wędrówki") s, 18
   •  Tajemnicze mieszkanki wód (podsumowanie rozdziału „Marcowe i kwietniowe wędrówki") s. 24

Próbne sprawdziany z kluczami odpowiedzi s. 30
Rozbudowane testy na czytanie ze zrozumieniem ułatwią przygotowanie uczniów do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. Są one w pełni skorelowane z podręcznikami „Słowa na start!" i obejmują zagadnienia omawiane w klasach IV, V i VI.
   •  Tajemnica jeziora Świteź (test semestralny) s. 30
   • O tym, co już dawno minęło (test na zakończenie roku szkolnego) s.40

Klucze odpowiedzi do testów z podręczników s. 62
Klucze odpowiedzi wraz ze szczegółowo opracowanymi kryteriami punktowania ułatwią sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. Dotyczą one testów „Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności", zamieszczonych w podręcznikach „Słowa na start!", oraz trzech testów na czytanie ze zrozumieniem znajdujących się w części II podręcznika do nauki o języku.

Turnieje wiedzy
Prezentowane turnieje wiedzy, ściśle zintegrowane z podręcznikami „Słowa na start!", są doskonałym pomysłem na pobudzenie aktywności intelektualnej uczniów. Różnorodne i ciekawe zadania do wykonania w grupach lub indywidualnie ułatwią utrwalenie wiadomości o gatunkach literackich poznanych w szkole podstawowej i zachęcą do weryfikowania poziomu zdobytych umiejętności.
   •  Literatura jest jak statek pełen baśni s. 79
   •  Najstarsze opowieści - Biblia i mitologia s. 84

2. Karty prac/ dla uczniów dyslektycznych s. 87
Propozycje kart pracy to zestawy dodatkowych ćwiczeń dla uczniów dyslektycznych. Dzięki atrakcyjnej i przejrzystej szacie graficznej z pewnością ułatwią one rozwijanie sprawności ortograficznej uczniów, którym poprawna pisownia wyrazów sprawia szczególnie dużo trudności. Ćwiczenia te mogą być wykorzystywane podczas zajęć lub do samodzielnej pracy w domu. Stanowią one cenną pomoc dydaktyczną, umożliwiającą dostosowanie treści przedmiotowych do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów.

3. Materiały dodatkowe s. 99
Interesujące informacje dodatkowe oraz różnorodne ćwiczenia ułatwią omówienie utworów literackich zamieszczonych w dodatku „Lipcowe i sierpniowe wędrówki". Z pewnością okażą się one pomocne w konstruowaniu ciekawych lekcji o tematyce związanej z latem i wakacjami. Ponieważ znajomość tekstów znajdujących się w dodatku nie jest obowiązkowa, materiały te można wykorzystać w dowolnym
momencie roku szkolnego.

4. Ćwiczenia do quizów językowych s. 107
Zestawy różnorodnych ćwiczeń dotyczą wybranych zagadnień omówionych w podręcznikach do nauki o języku „Słowa na start!". Mogą być one wykorzystane podczas podsumowań poszczególnych partii materiału oraz quizów językowych. Ćwiczenia mają urozmaiconą i atrakcyjną dla ucznia formę. Dzięki temu ułatwią powtórzenie oraz utrwalenie najważniejszych wiadomości i umiejętności z fleksji, składni, słowotwórstwa, fonetyki, słownictwa i frazeologii, a także ortografii i interpunkcji.