Ładuję...
Mój koszyk   koszyk:

Regulamin akcji promocyjnej  

sprzedaży wybranych towarów w sklepie Internetowym Nowa Era sp. z o.o.

 

§1

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Nowa Era Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 31950, REGON: 012186107, NIP: 5271374376.(dalej: Organizator lub NE)
 2. Regulamin ustala zasady akcji promocyjnej oraz określa prawa i obowiązki jej uczestników.

 

§2

 1. Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich nabywców towarów sklepu internetowego na stronie internetowej: sklep.nowaera.pl i polega na:
 2. uzyskaniu rabatu w wysokości każdorazowo określanej przez Organizatora w sposób dowolny na wybrane produkty oferowane w sprzedaży w trakcie akcji promocyjnej.
 3. możliwości uzyskania kodu rabatowego uprawniającego do dodatkowego rabatu na wybrane towary wskazane przez Organizatora, w zamian za wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej o towarach lub usługach Organizatora,
 4. otrzymaniu poradnika „Efekty nauki zdalnej i przygotowania do nowego roku szkolnego”
 5. Nabywca może skorzystać z oferowanych świadczeń w ramach akcji promocyjnej odrębnie lub łącznie w zależności od jego wyboru.
 6. Wysokość rabatu, o którym mowa w ust. 1 a) na wybrane towary określana jest przez Organizatora
  i publikowana nabywcom na stronie sklepu. Informacja ta dostępna jest na karcie produktu umieszczonego w sklepie.
 7. Wysokość przyznanego rabatu, o którym mowa w ust. 1 b) na wybrane towary zależy od okresu, w którym nabywca wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w trakcie trwania akcji promocyjnej oraz może być różna na różne towary które objęte są aktualnie rabatem w określonej przez Organizatora wysokości. Informacja o aktualnej wysokości przyznanego rabatu na konkretne towary przesyłana jest na podany przez nabywcę adres e-mail w formularzu wyrażającym zgodę na otrzymanie rabatu.
 8. Wysokość rabatu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) może zostać udzielona do 10% wartości określonych towarów.
 9. Akcja promocyjna obowiązuje od dnia 14.07.2020 do 16.11.2020 lub do dnia wyczerpania zapasów objętych rabatem, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Przy czym Organizator może zdecydować o przerwaniu akcji promocyjnej w każdym czasie w przypadku zmiany strategii biznesowej spowodowanej okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia akcji promocyjnej.
 10. Przyznany kod rabatowy może być wykorzystany wiele razy. Kod rabatowy jest ważny w okresie od momentu jego nabycia w okresie trwania akcji promocyjnej do dnia 16.11.2020.
 11. Korzystanie ze świadczeń oferowanych w ramach akcji promocyjnej jest dobrowolne i nie zobowiązuje uczestnika do ich nabywania w związku z zakupem towarów w sklepie internetowym.
 12. Udział w akcji promocyjnej może wziąć każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych spełniająca kryteria przyznania danego świadczenia wskazanego w ust 1 zgodnie z regulaminem.

 

 

§3

 1. Administratorem danych w postaci adresu e-mail podanych w związku z uzyskaniem świadczenia,
  o którym mowa w ust. 1 b) oraz przesłaniem informacji handlowej jest Organizator.
 2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie danych osobowych może kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczeństwo@nowaera.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z realizacją akcji promocyjnej rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji oraz przesyłaniem informacji handlowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest realizacja świadczeń w ramach akcji promocyjnej oraz przesyłanie informacji handlowej na której otrzymywanie uczestnik wyraził zgodę.
 5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym
  w drodze umowy powierzono lub przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne oraz zapewniające usługi doradcze lub prawne.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane, dla celów realizacji świadczeń wynikających z akcji promocyjnej do momentu wykonania świadczenia nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, chyba, że osoba wniesie sprzeciw o którym mowa w zdaniu następnym, to do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe przetwarzane dla celów przesyłania informacji handlowych przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub cofnięcia zgody na realizację tej usługi.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania świadczeń w ramach akcji promocyjnej oraz dla przesyłania informacji handlowych. W przypadku niepodania danych lub wniesienia sprzeciwu osoba nie będzie mogła otrzymać świadczeń w ramach akcji promocyjnej lub otrzymać informacji handlowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatora z następujących praw:
 9. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
 10. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 11. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 12. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 13. Organizator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 14. W celu realizacji praw o których mowa w ust 8 osoby mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ust 2 lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby Organizatora.

§4

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie sklep.nowaera.pl
 2. Udział w akcji promocyjnej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 3. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do realizacji świadczeń zgodnie z regulaminem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych, niezgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Zakazane jest podawanie informacji, w tym danych osobowych nieprawdziwych, nieścisłych i nieaktualnych oraz naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

§5

  Uwagi i zastrzeżenia dotyczące akcji promocyjnej mogą być zgłaszane przez uczestników w każdym czasie w okresie trwania akcji oraz przez 30 dni od jej zakończenia.
 1. W celu otrzymania kodu rabatowego uczestnik powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej na które zostanie przesłany kod rabatowy oraz dostęp do sieci Internet.
 2. Wszelkie uwagi, wnioski i pytania związane z funkcjonowaniem promocji należy zgłaszać
  na adres e- mail: sklep@nowaera.pl. Odpowiedzi będą̨ udzielane w terminie do 7 dni.
 3. NE dokłada wszelkich starań do zapewnienia funkcjonowania akcji promocyjnej bez zakłóceń. Za przerwy w funkcjonowaniu akcji promocyjnej i inne zakłócenia, których nie była w stanie przewidzieć lub którym nie była w stanie zapobiec, w szczególności spowodowane siłą wyższą̨, awarią sprzętu bądź́ oprogramowania lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, odpowiedzialności nie ponosi.
 4. NE nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia akcji promocyjnej z przyczyn nie leżących po jej stronie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji promocyjnej.
 6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady akcji promocyjnej i może zostać zmodyfikowany przez NE. Wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane
  na stronie internetowej NE i wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.
 7. NE przysługuje prawo do wiążącej interpretacji Regulaminu.