Regulamin zakupów w Sklepie Internetowym

I. Definicje.

1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.1. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.1.2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

1.1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.1.4. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient może dokonywać Zamówień.

1.1.5. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.1.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

1.1.7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego.

1.1.8. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne).

1.1.9. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.nowaera.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa i za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.

1.1.10. Strona – Usługodawca i Klient.

1.1.11. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowy.

1.1.12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.1.13. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.nowaera.pl, która polega na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu usług dostępnych poprzez Sklep Internetowy.

1.1.14. Usługodawca – spółka pod firmą Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 465.400 wpłaconym w pełnej wysokości.

1.1.15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

1.1.16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

1.1.17. Karta – Karta Dużej Rodziny w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 1863).

1.1.18. Posiadacz Karty – Klient, który w chwili składania Zamówienia posiada ważną Kartę.

II. Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.3. Sklep Internetowy, prowadzony jest przez spółkę Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107,o kapitale zakładowym w wysokości 465.400, wpłaconym w pełnej wysokości.

2.4. Regulamin określa:

2.4.1. warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień w ramach Sklepu Internetowego drogą elektroniczną;

2.4.2. zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów ww. Usług.

2.6. Dostęp do Usług oferowanych przez Sklep Internetowy mają tylko i wyłącznie zarejestrowani Klienci.

2.7. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2.8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla Klientów, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Sklepu.

2.10. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego, w tym Usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej, bez informowania o tym Klientów.

2.11. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

2.12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.

2.13. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.14. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu Złożenia Zamówienia przez Klienta do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po Złożeniu Zamówienia przez Klienta.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

3.1. W ramach Sklepu Internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

3.3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Klienta jest Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego, która następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz dokonaniu aktywacji konta. Klient może dokonywać Zamówień korzystając z opcji „szybkie zakupy” bez rejestracji konta oraz po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego, z wyłączeniem Towarów, o których mowa w punkcie 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4.

3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

3.6. W przypadku świadczenia Usługi Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.7.1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

3.7.2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;

3.7.3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

3.7.4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

3.7.5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;

3.7.6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

3.8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Sklepu Internetowego.

3.9. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Towaru, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

3.10. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3.11. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub Usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

3.11.1. umyślnie podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

3.11.2. dopuści się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;

3.11.3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Sklepu Internetowego lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

3.12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

IV. Realizacja Zamówienia.

4.1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym są realizowane w ciągu 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w przypadku zapłaty przy odbiorze.

4.2. Zamówienia z formą płatności Przedpłata elektroniczna (płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU) są realizowane w ciągu 7 dni roboczych od momentu, gdy pieniądze znajdą się na koncie bankowym firmy Nowa Era Sp. z o.o. i zostaną zaksięgowane (nie wymagamy przesłania potwierdzenia wpłaty na nasze konto).

4.3. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożono Zamówienie.

4.4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji Zamówienia + czas dostawy.

4.5. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie Internetowym przy produkcie w chwili złożenia Zamówienia. Cena podana przy produkcie nie zawiera kosztu przesyłki. Informację o kosztach przesyłki Klient otrzymuje przed złożeniem Zamówienia.

4.6. Zamówione Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (z wyłączeniem prenumeraty na magazyn Edukacyjny „National Geographic Odkrywca”):

4.6.1. Za pobraniem - uregulowanie należnej kwoty bezpośrednio u kuriera przy odbiorze paczki,

4.6.2. Bez pobrania – w przypadku zapłaty w systemie płatności elektronicznej PayU.

4.7. O sposobie realizacji płatności decyduje Klient (z wyłączeniem prenumeraty na magazyn Edukacyjny „National Geographic Odkrywca”).

4.8. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym realizowane są tylko w formie wysyłkowej (brak odbioru osobistego).

4.9. Koszty wysyłki są liczone od wartości końcowej Zamówienia (z wyłączeniem prenumeraty na magazyn Edukacyjny „National Geographic Odkrywca”):

4.9.1. Koszt przesyłki za pobraniem dla Zamówień powyżej 180,00 zł pokrywa wydawnictwo;

4.9.2. Koszty przesyłki kurierskiej za pobraniem dla Zamówień do kwoty 180,00 zł wynoszą 14,00 zł brutto;

4.9.3. Zamówienia opłacane przy pomocy systemu płatności elektronicznej PayU wysyłane są tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej (z wyłączeniem prenumeraty na magazyn Edukacyjny „National Geographic Odkrywca”):

- koszty przesyłki kurierskiej bez pobrania dla Zamówień do kwoty 180,00 zł. wynoszą 12,00 zł brutto,

- koszty przesyłki kurierskiej bez pobrania dla Zamówień powyżej 180,00 zł pokrywa wydawnictwo.

4.10. Sklep zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w cenach przesyłek. O kosztach przesyłki Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez złożeniem Zamówienia.

4.11. W przypadku „ofert specjalnych” obowiązują zasady realizacji wskazane przy Towarze.

4.12. Zamówienia dotyczące prenumeraty Magazynu Edukacyjnego „National Geographic Odkrywca” realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, bez pobrania;

4.12.1. Płatności za zamówienia dotyczące prenumeraty Magazynu Edukacyjnego „National Geographic Odkrywca” realizowane są za pośrednictwem systemu płatności PayU;

4.12.2. Koszty wysyłki prenumeraty Magazynu Edukacyjnego „National Geographic Odkrywca” pokrywa wydawnictwo.

4.13. Każdemu Posiadaczowi Karty przysługuje 15% rabatu na zakup Towarów w Sklepie Internetowym. Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki, nie dotyczy oferty dotacyjnej oraz nie łączy się z innymi rabatami obowiązującymi w Sklepie Internetowym.

4.13.1 Posiadacz Karty może nabyć z rabatem do 5 szt. tego samego Towaru.

4.13.2 Usługodawca jest uprawniony do weryfikowania uprawnień Posiadacza Karty. W tym celu Posiadacz Karty jest zobowiązany do podania numeru Karty w tracie składania Zamówienia. Jeżeli weryfikacja okaże się negatywna lub Posiadacz Karty nie wskaże jej numeru rabat nie przysługuje.

V. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy.

5.1. Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybrane Towary.

5.1.1. Towary oznaczone jako „Tylko dla Nauczycieli” może kupić wyłącznie nauczyciel po weryfikacji przez Centrum Kontaktu pod numerem 801-88-10-10 lub 58 721-48-00;

5.1.2. Zakup Towarów oznaczonych „Tylko dla Nauczycieli” wymaga rejestracji na www.nowaera.pl;

5.1.3. Po rejestracji na www.nowaera.pl automatycznie tworzone jest konto na sklep.nowaera.pl;

5.1.4. Zakup Towarów oznaczonych „Tylko dla Nauczycieli” wymaga zalogowania na sklep.nowaera.pl.

5.2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

5.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail:

5.3.1. e-mail zatytułowany Nowa Era Sp. z o.o. Zamówienie - [numer zamówienia], będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu.

5.4. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

5.5. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży Towarów zgodnie z treścią wybranej oferty.

5.6. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, numer mieszkania miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego.

5.7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione Towary będą dostępne w magazynie Usługodawcy.

5.8. W trakcie realizacji Zamówienia przez Usługodawcę Klient nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia.

5.9. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5.1. powyżej, Klient jest upoważniony do odmowy przyjęcia przesyłki z Towarem. Odmowa przyjęcia przesyłki jest równoznaczna z anulowaniem Zamówienia.

5.10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku faktury VAT.

5.11. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej bez informowania o tym Klientów.

5.12. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności przesyłki Klient zobowiązany jest do:

a) wypełnienia i podpisania (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) protokołu reklamacji w obecności kuriera,

b) powiadomienia Usługodawcy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6.1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: dziesięciu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Pobierz Oświadczenie

6.2. Bieg wskazanego w punkcie 6.1. powyżej 14 – dniowego terminu rozpoczyna się:

6.2.1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

6.2.2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

6.3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość to:

6.3.1. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy;

6.3.2. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

6.3.3. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że w danym przypadku Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

6.4. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy na adres: Nowa Era Sp. z o.o. – Magazyn, Duchnice ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów Mazowiecki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.4.1. Koszty opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient będący konsumentem. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.4.2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz fakturą VAT.

6.4.3. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.4.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość a dotyczącej świadczenia Usług, jeżeli na wyraźne żądanie Klienta będącego konsumentem wykonanie Usługi rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem ma obowiązek zapłacić za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

6.5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów:

6.5.1. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.5.2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Niezgodność Towaru z Umową sprzedaży.

7.1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym za wady fizyczne i prawne Towarów (rękojmia).

7.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta (konsumenta) jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują właściwie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.3. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

VIII. Ochrona danych osobowych.

8.1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

8.2. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU S.A., który jest również administratorem danych osobowych, a w celu realizacji przesyłki firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej S.A.

8.3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności świadczenia Usługi, obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu, jak również w celu zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży Towarów (włącznie z dostawą Towarów) oraz obsługi reklamacji.

8.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody Klienta.

8.5. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Sklepu oraz Usług oferowanych w jego ramach Klient traci możliwość korzystania z nich.

8.6. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta z serwisem Sklepu w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się z serwisem Sklepu. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta i czasu połączenia Klienta z serwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w serwisie Sklepu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

8.7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu cookies umożliwiają:

8.7.1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;

8.7.2. dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów;

8.7.3. tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

8.8. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

8.9. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy.

8.10. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

8.11. Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Usługobiorców Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu, chyba że uzyska zgodę od tych Usługobiorców na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.

8.12. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Klient może zgłaszać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

IX. Reklamacje.

9.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

9.2. W trakcie korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług Sklepu.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

9.4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta.

9.5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

9.6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub niezgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem złożonym przez Klienta, reklamacje należy składać telefonicznie pod numerem 022 570-25-86 lub na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

9.8. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy, a o jej wyniku Klient zostanie poinformowany.

X. Odpowiedzialność.

10.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

10.2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie, w celu korzystania z Usług, sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym a Sklepem.

10.3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

10.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

10.4.1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy;

10.4.2. skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;

10.4.3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym;

10.4.4. treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.

10.6. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej serwisu w oparciu o który działa Sklep, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

XI. Pozostałe prawa i obowiązki.

11.1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Sklepie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Sklepu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klientów o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

11.3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

11.4. Usługodawca oraz Klient mogą w każdym czasie wypowiedzieć Umowę sprzedaży bez wskazania przyczyn z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

XII. Spory.

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe.

13.1. Ogłoszone w Sklepie promocje obowiązują każdorazowo do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.

13.2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).

13.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu.

13.5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu.

13.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2015.

 Zadaj pytanie dotyczące oferty wydawniczej Nowej Ery.
 
Serie wydawnicze Nowej Ery:
„50 ways to improve your...”
„ABC Konstruktora” (PWN)
„Achieve IELTS”
„Ale Muzyka!” (PWN)
„Ale Plastyka!” (PWN)
„Aspire”
„Bawię się i przygotowuję do szkoły”
„Best Practice”
„Bez paniki!” (PWN)
„Biologia na czasie”
„Bliżej Świata” (PWN)
„Building Blocks in English”
„Cambridge English Key, Preliminary and First for Schools Practice Tests”
„Chemia Nowej Ery”
„Chemia Nowej Ery” - podręczniki wieloletnie
„Classical Comics Readers”
„Close Up”
„Complete Guide”
„Czas na geografię” (PWN)
„Das ist Deutsch!”
„Das ist Deutsch!” Kompakt
„Das ist Deutsch!” Kompakt - podręczniki wieloletnie
„Das ist Deutsch!” Podręcznik z repetytorium
„DELTA Business Communication Skills”
„Delta Teacher Development Series”
„Destination Matura Repetytorium”
„Deutschtour”
„Do Dzieła!”
„Do dzieła!” - podręczniki wieloletnie
„Dziś i jutro”
„Dziś i jutro” - podręczniki wieloletnie
„Edukacja dla bezpieczeństwa” (PWN)
„Elementarz XXI wieku” – wersja 2013
„Elementarz XXI wieku” – zestaw rekomendowany”
„English Explorer International”
„English Explorer New”
„English Explorer New” - podręczniki wieloletnie
„English Explorer”
„English for Business Life”
„English PlayBox”
„Entliczek, pentliczek” – pakiet 3-latka
„Entliczek, pentliczek” – pakiet 4-latka
„Entliczek, pentliczek” – pakiet 5-latka
„Entliczek” – pakiet 3-latka
„Entliczek” – pakiet 4-latka
„Exam Essentials Practice Tests Advanced”
„Exam Essentials Practice Tests First”
Foto: Shutterstock/Utemov Alexey